ภัทธดนย์ วรรณวงษ์ (บาส)

Username
Password

ชื่อ : ภัทธดนย์ วรรณวงษ์

วง : อนุบาล จันทบุรี

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : บาส

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีประสบการณ์ที่มากขึ้น


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet