พันธ์ภพ จุไรพันธ์ (ไนซ์)

Username
Password

ชื่อ : พันธ์ภพ จุไรพันธ์

วง : สตรีมารดาพิทักษ์

ตำแหน่ง : Cymbals

ชื่อเล่น : ไนซ์

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : ไม่มี

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเล่นดนตรี


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Cymbals