อุษณีย์ โคสันเทียะ (มายนักร้องพลังควาย)

Username
Password

ชื่อ : อุษณีย์ โคสันเทียะ

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Tuba

ชื่อเล่น : มายนักร้องพลังควาย

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : นักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งเบญจมานุสรณ์

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากเจอเพื่อใหม๋และเรียนรุ้


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Tuba