อัษฎาพร แย้มสำรวย (เช็คเด้ง)

Username
Password

ชื่อ : อัษฎาพร แย้มสำรวย

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : เช็คเด้ง

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากหาประสบการ


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet