กนกวรรณ วังดู่ (วรรณ)

Username
Password

ชื่อ : กนกวรรณ วังดู่

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Trumpet

ชื่อเล่น : วรรณ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : 0

เข้าร่วมค่ายเพราะ : อยากมีความรุ้เพื่อพัฒนาตนเอง


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Trumpet