เกิดดิชัย สมานทอง (เสือเสือ)

Username
Password

ชื่อ : เกิดดิชัย สมานทอง

วง : เบญจมานุสรณ์

ตำแหน่ง : Bass Drum

ชื่อเล่น : เสือเสือ

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ :

เข้าร่วมค่ายเพราะ : หาความรู้เพิ่ม


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Bass Drum