วิภาวี ชีวะเจริญ (กรีน)

Username
Password

ชื่อ : วิภาวี ชีวะเจริญ

วง : บ้านจันทเขลม

ตำแหน่ง : Melodian

ชื่อเล่น : กรีน

ประสบการณ์ : น้อยกว่า 1 ปี

ความสามารถ : -

เข้าร่วมค่ายเพราะ :


เพื่อน ๆ ในกลุ่ม Melodian